home > industrial design > kitchens > kaleidos

collection: Kaleidos
year: 1983-90
company: Toncelli
place: Peccioli (PI)

Program modular kitchen.